Bemutatkozás

1582 - Borbánya

A kamillánusok rendjét 1582-ben alapította Rómában Lellisi Szent Kamill a betegek, szenvedők, mozgássérültek és haldoklók iránti irgalmasság gyakorlására. Néhány önkéntes betegápoló társával Rómában, a Szentlélek Kórházban, a gyógyíthatatlan betegek mellett teljesítettek szolgálatot. A tagok a szerzetesi fogadalmak mellett letesznek egy negyediket is: életük kockáztatásával is szolgálnak minden beteget V. Sixtus pápa 1586-ban megengedte, hogy ruhájukra megkülönböztető jelként feltűzhessék a vörös keresztet Néhány évvel később, 1591-ben XIV. Gergely szerzetesrendnek nyilvánította a kamilliánus közösséget. Kamill atyát 1746-ban avatta szentté XIV. Benedek pápa, egyben a betegápolók, és kórházak védőszentjévé nyilvánította.
A világon 27 országban összesen háromezer, a betegek szolgálatában álló világi kamilliánust tartanak számon. Ennek közel fele az osztrák-magyar területen tevékenykedik.

Magyarországra először 1758-ban érkezett 2 kamilliánus szerzetes, Fabricius Negretti és De Liancourt Ker.János Vácra, Forgách Pál váci püspök kérésére, majd 1761-ben Győr városában telepedtek le.
1770-1774-ig felépítették saját kórházukat és templomukat. Áldásos tevékenységüknek 1787-ben a rendek feloszlatása vetett véget. A rend pap tagjai egyházmegyés papként dolgoztak tovább.

Hazánkban Páter Anton Gots kamilliánus szerzetes vezetésével kamilliánus családok alakultak 1992-ben szerte az ország legkülönbözőbb területein, majd a határon túli részeken is.
A rend visszatelepülése 1995-ben történt - ugyancsak Gots páter vezetésével - Nyíregyháza-Borbányán.
A szerzetesek mellett szerzetesnők is tevékenykednek külön házban a betegek és rászorulók szolgálatában.

Gotsch atya - Dr. Varju Imre

1992 - jogi forma

A családok saját környezetükben, kórházakban, idősek otthonában, felnőttek és gyerekek között, plébániákon, haldoklók mellett, börtönben  lévők között, nagy szegénységben élők, és hajléktalanok között, néhányuk pedig az egyesület fenntartásának működésében szolgálnak. 1996-ban 210 év kihagyása után ismét visszatelepedtek a kamilliánus szerzetesek Magyarországra, Nyíregyházára. 

Gyógyítsátok a betegeket, és hirdessétek az evangéliumot

„Gyógyítsátok a betegeket, és hirdessétek az evangéliumot!"
(Lukács 10)

Mi kamilliánusok komolyan vesszük Jézus megbízását: Gyógyítsátok a betegeket, és hirdessétek az evangéliumot! Jézus szavával a szívünkben és példájával a szemünk előtt
szolgáljuk képességeink szerint a betegeket, a fogyatékosokat, az öregeket, a haldoklókat, a szegényeket, az aids-betegeket, az alkohol és a kábítószerek áldozatait, a leprásokat, a harmadik világ nyomortelepein élőket.
Hivatásunkat a kamilliánus szerzetesnővérekkel és a kamilliánus családokkal együttműködve valósítjuk meg. Rendünknek kereken 1100 tagja működik az öt világrészen mint lelkipásztor, orvos, betegápoló. szociális gondozó.
A fejlődő országokban dolgozunk az egészségügy megszervezésén, a betegek korszerű és átfogó ellátásán. Az evangélium hírnökei akarunk lenni, amikor embertársaink egészségét és üdvösségét igyekszünk előmozdítani.

Lellisi Szent Kamill

Lelliszi Szent Kamill (1550-1614) rendünk alapítója és példaképe.
Csodálattal tölt el bennünket Kamill nagylelkűsége és áldozatkészsége, amellyel elfogadja Jézus meghívását a betegek szolgálatára. Az ő példája mutatja nekünk is az utat Krisztus követésére.

Életének fontosabb eseményei
1550 Közép-Olaszország Bucchianico nevű helységében született. Korán árvaságra jutott. Felnövekedve a katonai pályára lépett.
1575 Egy mélységes Isten-élmény új irányt adott életének. A betegágyhoz kötve megtapasztalta, mennyire rá vannak utalva a betegek mások segítségére. Felgyógyulva a betegek ápolására szentelte életét.
1584 Isten hívását érezve pappá szenteltette magát.
1586 A korabeli kórházi állapotok arra indították, hogy vallásos gondolkodású férfiakkal szerzetesrendet alapítson a betegek ápolására és lelkigondozására.
1591 Az újonnan alakult közösséget az egyház elismeri mint a "betegek szolgáinak" rendjét. A szegénység, tisztaság és engedelmesség hármas fogadalma mellett Kamill egy negyedik fogadalommal a betegek szolgálatára kötelezi tagjait, ha kell, életük feláldozásával is. Az önfeláldozó szeretet külső jeleként a tagok keresztet hordanak ruhájukon.

A rend gyors terjedésnek indul. Az olasz városok egymás után hívják a kamilliánusokat betegeik ellátására.
Kamill a kórházi betegellátás reformjával a betegek és haldoklók gondozásának új korszakát nyitja meg.
1614 Kamillt Rómában éri a halál. 40 évet töltött a betegek szolgálatában. Ekkorra már 180 követője áldozta fel életét a betegek, főleg a pestises betegek ápolásában.

1746 Kamillt XIV. Benedek pápa szentté avatta.
1886 Az egyház a betegek és a kórházak védőszentjévé nyilvánította.
1930 óta mindazok védőszentje, akik a betegek szolgálatában tevékenykednek. Életművét „a szeretet új iskolájának” nevezik.

„Szíveteket hordozzátok a kezetekben!”
(Lelliszi Szent Kamill)

A képen: Lelliszi Szent Kamill, Mozaik Páduában Mazzari Elenától

Alakuló közgyűlés

Az alakuló közgyűlést 1992. november 27-én tartották a Pestszentlőrinci Főplébánián (Budapest, XVIII. kér. Batthyány u.87/b.), ahol székhelyül annak címét jelölték meg, elnöknek dr. Varjú Imre kanonok plébánost, világi alelnöknek pedig Szabó Gábort választották.

1992. december 15.-i dátummal megszületett a bírói döntés, mely szerint a Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesületet 1989. évi II. törv. 15. §-ának (1) bek. alapján 4916 sorszám alatt bejegyezték, és később közhasznú társadalmi szervezetnek nyilvánították. Ennek a jogi előkészítését, a szintén kamilliánus dr. Székely Tibor készítette elő, ill. nyújtotta be.

A Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesületben tisztségviselők a következők voltak:
Elnök: dr. Varjú Imre kanonok
Elnökhelyettes: Szabó Gábor
Elnökségi tag: Dervadelin Károlyné, majd Kakucsi Lídia
Felügyelőbizottsági elnök: Mocsáry Pál
Felügyelőbizottsági tagok: Hattyasi Dezsőné, Puskás Pétemé, majd
Szilárdi Ferencné és Sztancsik Ferencné

Változások 2013-ban az alábbi tisztségekben:
Elnökhelyettes: dr. Újvári Attiláné
Elnökségi tag: Szilárdi Ferencné
Felügyelőbizottsági tagok: Midrák Györgyné és Sztancsik Ferencné
A könyvelési teendőket Kakucsi Lídia gazdasági vezetőként, mint elnökségi tag végezte haláláig. Ezt a tevékenységet Csalló Etelka látja el külsősként.

2019.december 07.-én ismét változás állt be az Egyesület életében:
Székhelye Jászapáti Petőfi Sándor út 1 szám alá került.
Elnök: Kis Józsefné
Elnökségi tag: Tóth Erika
FB elnöke: Müllerné Braun Erika
FB tag: Szabari Ferencné
A könyvelési feladatokat a MF-MIX 94 Kft képviseletében Mihályiné Faragó Éva látja el.

Rendszeres képzések

Szabó Gábor szervezte meg az Anton atya vezette kamilliánus szemináriumok - kezdő, aztán haladó - megtartását és vette fel a kapcsolatot az ország különböző városaiban a plébániák, szociális intézmények vezetőivel. Kezdetben tolmácsokra volt szükség - Gots páter csak törve beszélte nyelvünket így a tanítások dr. Simon Ernőné és Szlanárs Rezsőné tolmácsolásával jutottak el fülünkön keresztül egészen a szívünkig!
A bevezető kurzusok elvégzése után azok, akik lelkűkben hívást éreztek, és vállalták az önfeláldozó szolgálatot Szent Kamill szellemében, ünnepélyes keretek között Gots atya, Varjú atya, vagy a helyi plébános előtt fogadalmat tettek, amelyet alább részletezünk:

„Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük Neked hívásodat a betegek és szenvedők szolgálatára Szent Kamill példája szerint a Kamilliánus Családok közösségében.
Készek vagyunk, hogy szeretetedet tanúsítsuk a szenvedők és betegek iránt.
Kérjük kegyelmedet, hogy kitartóan, hűségesen és önzetlenül szolgálhassunk.

Boldogságos Szűz Mária, a betegek gyógyítója és a kamilliánusokpártfogója,
Segíts nekünk hivatásunkban!

Szent Kamill, mi testvéreid vagyunk. Juttass nekünk a Te buzgóságodból, a Te türelmedből, a Te bátorságodból és kitartásodból, a Te hitedből és szeretetedből, hogy Krisztus betegek iránti szeretetét hihetően tanúsíthassuk." Ámen.

A kamilliánus szerzetesrend visszatelepül

Egyre világosabbá vált, hogy a kamilliánus lelkiségnek, tevékenységnek egy központra, egy kolostor megalapítására lenne szüksége.
Gondos mérlegelés alapján - több kínálat közül - az akkori szerzetesrendek referense, dr. Takács Nándor püspök hathatós támogatása mellett, valamint az Osztrák Tartományi Tanács határozata alapján, Nyíregyházára esett a választás. Páter Anton Gots kapta a megbízást a kolostor létrehozására, mellé páter Zbigniew Bodeczkit nevezték ki munkatársnak, akinek nagy tapasztalata volt a kórházi lelkigondozás területén.
A befogadó nyilatkozatot - 144/1995. sz alatt, Debrecen, 1995.feb.2 dátummal - Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök írta alá.
Hatalmas munka vette kezdetét. Az ország legszegényebb részén épült fel az új kolostor, a Szent László tiszteletére felszentelt templom mellett. Ez, a letelepedést követően, Kamilliánus rendházi templom néven is ismeretes.
Tehát volt a világiak számára egy központ: Budapest, XVIII. kér. Batthyány u. 87/b.- dr. Varjú Imre kanonok elnökletével; és a szerzetesek számára egy központ: Nyíregyháza-Borbánya, Pásztor u. 1. - páter Anton Gots szerzetes házfőnökkel.

Dr. Anton Gots - az 1996-ban felépült kolostorban hatalmas munkát végzett asszisztensnőjével, Hilda nővérrel. Kórházba járt a betegekhez Bodeczki atyával együtt, felkereste személyesen is a mozgásképteleneket otthonukban, cigánypasztorációt vezetett, és személyesen, Hilda nővér segítségével rakták ki, osztották el az osztrák tartományból érkező segélyszállítmányokat. Noviciusokat vett fel, képzett, és képeztetett ki Olaszországban és Ausztriában. Rendszeres lelkigyakorlatokat, továbbképző kamilliánus tanfolyamokat tartott Nyíregyházán a már működő - általa berendeztetett - kolostorban, valamint Dobogókőn a Manréza lelkigyakorlatos házakban.

1998-ban Angelo Brusco generális ajánlásával megjelent a „Kamilliánus Családok Általános alapszabályai” c. dokumentum, amelyben részletezik a kamilliánus szerzetesek és laikusok közötti kapcsolatot , működési területüket, tevékenységük jellemzőit. Az alapszabályzatot olasz nyelvről dr. Bakó Hajnalka, Rómába kiküldött, és ott kórházlelkészi asszisztens képzést nyert erdélyi kamilliánus fordította magyarra.

Gots páternek hamarosan gondoskodnia kellett utódlásáról is, Bodeczki atya ugyanis a letelepedés után nem sokkal eltávozott a Mennyei Atyához. Maga mellé kellett állítania segítőtársakat is. Bár a helybeli kamilliánus családok hathatósan segítették őt, szerzetestársakra volt szükség.
Keresztes Attila és Nagy Péter ideiglenes fogadalmat tettek 2004-ben, György Alfréd örökfogadalmat tett 2006-ban, 2007-ben pappá szentelték. Maczák Béla 2009-ben tett
örökfogadalmat, 2010-ben pappá szentelték. Kovács Levente 2011-ben tett örökfogadalmat, 2012-ben pappá szentelték.
Gots atya áldásos tevékenységét 2010-ig folytathatta, amikor rendje visszahívta Bécsbe, majd Altenhofban telepedett le. Szolgálatát 2010-től a házfőnöknek kinevezett, páter György Alfréd folytatta. Az atyák betegeket, szenvedőket gondoznak, segítik a rászorulókat és azok segítőit. Lelki gyakorlatot tartanak, áldoztatnak, gyóntatnak, beszélgetnek a betegekkel, misézni szoktak a kórházban az osztályokon. 24 órás papi ügyeletet tartanak, a nap bármely órájában hívhatják őket betegekhez, haldoklókhoz.
2013 nyarán Alfréd pátert is elhívták Bécsbe, hogy ott folytassa kamilliánus szerzetesi hivatását paptestvére, Maczák Béla atya mellett.

 

Kamilliánus Családok Magyarországon

© Kamilliánus Családok - 2021


Kamilliánus Családok

Készítette: